سیستم ها و راه حل های امنیتی یکپارچه Frigcorp

چرخه مدیریت انرژی قابلیتی است که Frigcorp برای تمام تاسیسات جدید BMS اعمال می کند. پیشرفت و مزایای بلندمدت با جستجوی طرح‌های مدیریت انرژی Frigcorp، به تیم‌های مدیریتی در صرفه‌جویی مستقیم و غیرمستقیم طولانی‌مدت آنها خوشامد می‌آید.

کسب‌وکارها می‌توانند از طریق مدیریت مؤثر انرژی مستمر به مزایای بسیاری دست یابند. پیاده‌سازی سیستم اتوماسیون ساختمان (BAS – همچنین به عنوان سیستم مدیریت ساختمان یا BMS شناخته می‌شود) و فرآیندها می‌توانند ارزش کسب‌وکار را از طریق:

The post سیستم‌ها و راه‌حل‌های امنیتی یکپارچه Frigcorp اولین بار در Frigcorp ظاهر شد.


منبع: https://frigcorp.com.au/frigcorps-integrated-security-systems-and-solutions/