Docker 101: نحوه نصب Docker در سرور اوبونتو 22.04

آماده؟ بریم سر نصب

در حال نصب در اوبونتو

1. مخزن لازم را اضافه کنید

پس از نصب Docker، می توانید با صدور دستور نصب را تأیید کنید:

اولین کاری که باید انجام دهید این است که به نمونه Ubuntu خود وارد شوید و مخزن لازم را اضافه کنید (زیرا نسخه Docker موجود در مخزن استاندارد آخرین نسخه جامعه مورد نظر ما نیست). پس از ورود به سیستم، کلید رسمی Docker GPG را با دستور اضافه کنید:

اگر تصویر با موفقیت کشیده شد، تبریک می‌گوییم، Docker نصب شده و آماده حرکت است. دفعه بعد، نحوه استقرار اولین کانتینر خود را با Docker خواهید آموخت.


منبع: https://www.zdnet.com/article/docker-101-how-to-install-docker-on-ubuntu-server-22-04/#ftag=RSSbaffb68

curl -fsSL | sudo gpg –dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

بیایید مطمئن شویم که کاربر شما می تواند با پایین کشیدن تصویر hello-world دستور Docker را اجرا کند:

به روز رسانی sudo apt-get sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y

4. کاربر خود را به گروه Docker اضافه کنید

برای اعمال تغییرات از سیستم خارج شوید و دوباره وارد شوید.

من به شما نشان خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهید. من در سرور اوبونتو 22.04 نشان خواهم داد، به این معنی که این فرآیند باید روی هر توزیع مبتنی بر اوبونتو (یا دبیان) کار کند. تا آنجا که توزیع‌های مبتنی بر لینوکس Red Hat Enterprise (مانند Rocky Linux، AlmaLinux، CentOS Stream و Feodra Linux)، این پلتفرم‌ها به عنوان زمان اجرای پیش‌فرض کانتینر خود به Podman مهاجرت کرده‌اند، و نصب Docker نه تنها بسیار چالش برانگیز است، بلکه تمایل دارد بیشتر چیزها را بشکند تا درست کند.

بنابراین، اگر توزیع‌های مبتنی بر RHEL مربا شما هستند، به اندازه کافی خوب رها کنید و به Podman بچسبید. با این حال، اگر توزیع‌های مبتنی بر اوبونتو به روشی باشد که می‌خواهید، Docker نه تنها در دسترس است، بلکه نصب آن واقعاً آسان است. برای این منظور، من در تظاهرات سرور اوبونتو 22.04. برای پیگیری، به یک توزیع مبتنی بر اوبونتو و یک کاربر با امتیازات sudo نیاز دارید.

سپس وابستگی های مورد نیاز را با دستور نصب می کنیم:

در مرحله بعد، مخزن رسمی Docker را اضافه کنید:

sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release -y

3. Docker را نصب کنید

در نهایت، apt را به روز کنید و Docker را با دستورات زیر نصب کنید:

sudo usermod -aG docker $USER

سرور: Docker Engine – Community Engine: نسخه: 20.10.14

برای اینکه بتوانید از Docker بدون نیاز به فراخوانی آن با sudo استفاده کنید (که می تواند منجر به مشکلات امنیتی شود)، باید کاربر خود را به گروه docker اضافه کنید:

همچنین: Docker 101: چرا باید از کانتینرها استفاده کنید؟

من صدها برنامه و سرویس را با این ابزار مستقر کرده‌ام و دریافته‌ام که آن جزء ارزشمند گردش کار روزمره من است. در بسیاری از موارد، استقرار برنامه کانتینری از طریق Docker بسیار سریعتر و قابل اعتمادتر از استقرار همان برنامه/سرویس به صورت دستی است.

در مقایسه با برخی دیگر از راه‌حل‌ها، Docker کاربرپسندتر است، برنامه‌های رابط کاربری گرافیکی زیادی ارائه می‌کند (بنابراین لازم نیست همیشه از خط فرمان کار کنید)، و توسط Linux، macOS و Windows پشتیبانی می‌شود.

echo “deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] $(lsb_release -cs) stable” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

2. وابستگی های لازم را نصب کنید

Docker اکنون برای استفاده در دستگاه اوبونتو شما آماده است.

تست نصب

در خروجی باید چیزی شبیه به این ببینید: